Sökning: "André Paananen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden André Paananen.

  1. 1. Spegel, spegel på texten där : – En studie i mise en abyme som dekonstruktiv praktik i skönlitteraturen

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Annika Paananen; [2014]
    Nyckelord :Mise en abyme; spegling; André Gide; dekonstruktion; dekonstruera; Derrida; sanning; Montecore; Drömfakulteten; If on a winter s night a traveler; läsprocessen; Iser;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen undersökts hur greppet mise en abyme kan användas som ett dekonstruktivt verktyg i fiktionen. De tre romanerna som ligger till grund för uppsatsen är Montecore - en unik tiger av Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsbergs Drömfakulteten: tillägg till sexualteorin samt If on a Winter’s Night a Traveler av Italo Calvino. LÄS MER