Sökning: "Andrea Abraham"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Andrea Abraham.

  1. 1. Den ambivalenta inhyrda personalen : En socialpsykologisk studie om individuella upplevelser av att arbeta som inhyrd

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Andréa Karlsson; Zanna Nilsson; [2011]
    Nyckelord :Temporary workers; experiences; social relations; flexibility.; Inhyrd personal; upplevelser; sociala relationer; flexibilitet.;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att ur ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka vilka upplevelser inhyrd personal har på ett visst företag beroende på vilken arbetsgrupp de tillhör. I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med nio semistrukturerade intervjuer där urvalet bestod av fem manliga informanter och fyra kvinnliga. LÄS MER