Sökning: "Ann Grönlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ann Grönlund.

  1. 1. IFRS 2 - aktierelaterade ersättningar : Hur har svenska börsnoterade företag påverkats av standarden?

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Malin Hedlund; Ann-Catrin Grönlund; [2008]
    Nyckelord :IFRS 2; aktierelaterade ersättningar; kostnadsföring; option; personaloption;

    Sammanfattning : Den första januari 2005 började International Accounting Standard Boards rekommendationer om IFRS 2 - aktierelaterade ersättningar att tillämpas av svenska börsnoterade företag, vilket innebar att företagen blev tvungna att kostnadsföra utställda optionsprogram till sina anställda. Före införandet fanns det ingen rekommendation för svenska företag om hur redovisningen av dessa incitament skulle kostnadsföras. LÄS MER