Sökning: "Ardian Miftari"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ardian Miftari.

  1. 1. Hur kan kontor bli hem? - Konvertering av kontorslokaler till bostäder ur ett fastighetsägarperspektiv

    Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

    Författare :Ardian Miftari; Jonas Clarin; [2024]
    Nyckelord :Adaptiv återanvändning; konvertering; kontor; vakans; bostäder; fastighetsägare; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The Swedish office markets especially in the three major cities Stockholm, Gothenburg, and Malmö have experienced increased vacancy rates in recent years. One key factor behind this is employees' preferences post the Covid-19 pandemic. LÄS MER