Sökning: "Björn Singh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Singh.

  1. 1. Ledarskap 2.0

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Robert Singh; Björn Zetterman; [2010]
    Nyckelord :Ledarskap; sociala medier; web 2.0; kommunikation; bloggar;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen tar sin utgångspunkt i att utvecklingen inom IT gått otroligt fort det senaste decenniet. Sociala medier har blivit ett av de främsta användningsområdena för Internet och de populäraste idag är Facebook, Twitter och bloggar. LÄS MER