Sökning: "Direct laryngoscopy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Direct laryngoscopy.

  1. 1. Postoperativ smärta och heshet i halsen; en jämförelse mellan Macintosh direktlaryngoskopi och McGrath videolaryngoskopi : En pilotstudie

    Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Molina Palm; Ida Snaar; [2017]
    Nyckelord :Direct laryngoscopy; Videolaryngoscopy; Anaesthesiological nursing; Patient-centered care; Endotracheal intubation; Postoperative sore throat and hoarseness; Direktlaryngoskopi; Videolaryngoskopi; Anestesiologisk omvårdnad; Personcentrerad vård; Endotrakeal intubation; Postoperativ halssmärta och heshet;

    Sammanfattning : Bakgrund Endotrakeal intubation används i många olika situationer där det finns ett behov av att skapa en säker luftväg. Den manipulation av luftvägarna som krävs i samband med en intubation kan bland annat orsaka postoperativ halssmärta och heshet, vilket kan ha negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER