Sökning: "Bojana Dumeljic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bojana Dumeljic.

  1. 1. Accessibility of Information Visualization for eParticipation

    Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

    Författare :Bojana Dumeljic; [2016]
    Nyckelord :information visualization; e-participation; storytelling; human computer interaction; informationsvisualisering; e-deltagande; berättande; människa-datorinteraktion;

    Sammanfattning : Visualizing information is a large field focussed on using a visual display of information to change or facilitate the user’s thinking. However, creating and interpreting data visualizations is still seen as a task for experts and can even be seen as a daunting task by the general public. LÄS MER