Sökning: "Bokstugan"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bokstugan.

  1. 1. Studiecirkeln som medium : normerande föreställningar om studiecirkelns form inom Godtemplarorden vid 1900-talets inledning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

    Författare :Klara Müller; [2018]
    Nyckelord :study circle; studiecirklar; Oscar Olsson; Godtemplarorden; folkbildning; media history; mediehistoria; Bokstugan; Studiecirklarna; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : The study circle is a cultural and educational phenomenon that has fundamentally affected Sweden and continues to do so even today. The present study investigates the Swedish study circle as a medium. LÄS MER