Sökning: "Caroline Björkenborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Björkenborn.

  1. 1. Språk är makt i vårt samhälle” : Förskollärares tankar kring läsmiljöns betydelse för barns språkutveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Caroline Pettersson; Caroline Björkenborn; [2016]
    Nyckelord :Förskola; hemvist; språkutveckling; barnböcker; läsmiljö; förskollärarens förhållningsätt;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läsmiljöer på hemvister kan utformas, hur förskollärarna i studien tar till vara på läsmiljön samt vilka egenskaper läsmiljöer kan ha för att främja barns språkutveckling. Studien är en kvalitativ studie där semi-strukturerade intervjuer, observationer samt foto-elicitering genomsyrar metoden. LÄS MER