Sökning: "Catherine Hussein"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Catherine Hussein.

  1. 1. Irakkriget 030320 : En komparativ studie av svensk och amerikansk nyhetsrapportering

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :catherine lundahl; [2010]
    Nyckelord :Iraq war; framing; war journalism; propaganda; Swedish press; American press; democracy; totalitarianism; president Bush; president Hussein; the UN; victims.;

    Sammanfattning :                     AbstractTitle:  Irakkriget 030320 – en komparativ studie av svensk och amerikansknyhetsrapportering. (Iraq war 030320 – a Comparative Study of Swedish and AmericanNewsreport) Author:  Catherine Lundahl Tutor:  Christian Christensen Course:  Media and Communication C – Bachelor Thesis University:  Uppsala Universitet Keywords:  Iraq war, framing, war journalism, propaganda, Swedish press, American press,democracy, totalitarianism, president Bush, president Hussein, the UN, victims. LÄS MER