Sökning: "Dobrica Dobricic Henrik Nyren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dobrica Dobricic Henrik Nyren.

  1. 1. Genusmedvetenhet - med elever i årskurs 9

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Henrik Nyren; Dobrica Dobricic; [2011]
    Nyckelord :Genusteori; genusidentitet och pedagogiskt drama;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka vilka åsikter eleverna har kring likheter och skillnader mellan flickor och pojkar. Målet med undersökningen är att ge eleverna tillfälle att diskutera genusfrågor som existerar i deras vardag. LÄS MER