Sökning: "Genusteori"

Visar resultat 1 - 5 av 538 uppsatser innehållade ordet Genusteori.

 1. 1. Kvinnors representation i tv-spel : En studie om genus i Elden Ring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Elin Nordström; [2022]
  Nyckelord :Medievetenskap; kommunikationsvetenskap; Tv-spel; HiG; Genus; Elden Ring; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka moderna tv-spel utifrån ett feministiskt perspektiv. Hur mycket misogyni finns det och hur uttrycker det sig i så fall. LÄS MER

 2. 2. Litteraturens potential i värdegrundsarbetet : En kvalitativ studie om lärares syn på äldre litteratur och genus kopplat till värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Lindheimer; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; äldre litteratur; genus; fiktionsförståelse; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, genom en intervjustudie, utreda hur verksamma högstadielärare i svenska resonerar kring värdegrundsfrågor i arbetet med äldre litteratur samt hur de arbetar med litteraturen för att främja värdegrundens identitetsskapande syfte och möjliggöra ett samspel mellan elevernas och texternas repertoarer. Sålunda är syftet även att undersöka hur lärare resonerar kring eventuell problematik som kan uppstå vid elevers fiktionsförståelse av äldre litteratur och lyfta komplexiteten i svensklärares uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Socialt stöd - nyckeln till välmående? : En kvalitativ studie om kvinnliga och manliga mellanchefersbehov av socialt stöd vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Berglund; Emma Ljunglöf; [2022]
  Nyckelord :Social support; stress; teleworking; middle-managers; gender;

  Sammanfattning : Teleworking as a result of the pandemic has resulted in many jobs being digitized and interactions taking place mainly via digital platforms. The risks associated with teleworking are high workload, lack of social support and low commitment, which often leads to psychological strain and stress. LÄS MER

 4. 4. Offer eller förövare-i vems ögon? : En netnografisk studie av konstruktioner av offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Joline Ramstedt; Lovisa Landqvist; [2022]
  Nyckelord :Sexualbrott och sexuella trakasserier; offer; förövare; Flashback; Familjeliv; tematisk analys; genusteori; det idealiska offret;

  Sammanfattning : Sexualbrott och sexuella trakasserier kan beskrivas som ett utbrett samhällsproblem, detta trots lagstiftning och verksamheter som arbetar förebyggande mot problemen. Syftet med studien har varit att undersöka hur offer för-, och förövare av- sexuella övergrepp beskrivs, samt vilka argument som förs gällande deras trovärdighet. LÄS MER

 5. 5. Livets balansgång : En kvalitativ undersökning om hur arbetsgivarnas strategi med hänsyn till work-life balance för de anställda ter sig ur ett genusperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vivi Le; Mikaela Almgren; [2022]
  Nyckelord :Work-life balance; kommunikation; genusteori; work-life balance ur ett genusperspektiv;

  Sammanfattning : Work-life balance är ett väldigt aktuellt ämne eftersom organisationers arbetssätt ser annorlunda ut idag än vad det gjorde förut. Vi ville därför med denna studie undersöka olika definitioner av work-life balance och dess påverkande faktorer hos individer. LÄS MER