Sökning: "Emanuel Videll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emanuel Videll.

  1. 1. Behålla eller förändra? : – organisera arbete.Medarbetares och chefers subjektiva syn på fördelar och nackdelar med olika sätt att

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Johan Uddman; Emanuel Videll; [2010]
    Nyckelord :Behovsarbetsrotation; arbetsrotation; arbetsfördelning; förändring;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka medarbetare och cheferssubjektiva syn på för- och nackdelar med behovsarbetsrotation ochdet nuvarande arbetssättet på ett bildelslager.Uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats där det empiriskaresultatet baseras på tio semistrukturerade intervjuer medmedarbetare och chefer på ett bildelslager om deras syn på för- ochnackdelar med sitt nuvarande sätt att organisera arbete samtarbetsrotation. LÄS MER