Sökning: "Eva Ödlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eva Ödlund.

  1. 1. ISP och uppsats. En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess bland uppsatsskrivande högskolestudenter.

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Eva Ödlund; [2000]
    Nyckelord :kuhlthau; informationskompetens; informationssökningsprocess isp ; högskolestudenter; uppsats;

    Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine whether the ISP (the Information Search Process) as defined by Carol Kuhlthau is applicable to Swedish University students. Qualitative interviews were carried out with students enrolled in their thesis course at the end of their university education. LÄS MER