Sökning: "Expectation State Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Expectation State Theory.

 1. 1. UPPLEVELSER AV SOCIALT FLOW I ARBETSGRUPPER MED HÖG GRAD AV SOCIAL INTERAKTION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Fredin; Linnéa Matkaselkä; [2020]
  Nyckelord :Social flow; social interaction; working groups; Socialt flow; social interaktion; arbetsgrupper;

  Sammanfattning : Kunskap om individuellt flow har börjat tillämpas på grupper i form av socialt flow, vilket har beskrivits som ett balanserat kollektivt sinnestillstånd inom en grupp med dynamiska, positiva interaktioner samt hög kollektiv kompetens. Det finns ännu inte en enhetlig teori och definition kring begreppet. LÄS MER

 2. 2. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 3. 3. Preventing Welfare Fraud in Sweden. Interviews with Officials from the County Government of Kalmar and Skåne

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Göransson; [2019]
  Nyckelord :County Government; Crime Prevention; Sweden; Welfare Benefits; Welfare Fraud;

  Sammanfattning : Studies indicate that fraud is a growing issue in Sweden, outpacing law enforcement’s efforts to maintain it. There is limited research concerning welfare fraud, the aspects of prevention, and what processes have worked in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Med befintlig förmåga : En analys av Försvarsmaktens roll inom civil krisberedskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Victor Strömgren Lasell; [2017]
  Nyckelord :emergency preparedness; Swedish Armed Forces; Civil-military cooperation; role theory; organization theory; role expectation; Sweden; hätätilavalmiutta; Ruotsin puolustusvoimat; rooli teoriassa organisaation teoria; julkisen hallinnon; siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyöhön; rooliodotukset; beredskab; væbnede styrker; rolle teori; organisationsteori; offentlig administration; civilt-militært samarbejde; rolle forventninger; krisberedskap; Försvarsmakten; rollteori; organisationsteori; offentlig förvaltning; civil-militär samverkan; rollförväntan; beredskap; Forsvaret; rolleteori; organisasjonsteori; offentlig administrasjon; sivilt-militært samarbeid; rolleforventninger;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser undersöka hur Försvarsmaktens roll inom den civila krisberedskapen uppfattas av de civila aktörerna som ingår i krisberedskapsorganisationen (kommuner, landsting, bevakningsansvariga myndigheter, samt länsstyrelser) samt vilken formell roll Försvarsmakten ska spela, utifrån hur myndigheten styrts politiskt genom undersökning av Försvarsbeslutet 2015 samt efterföljande regleringsbrev och direktiv, under perioden 2015 - 2017. Uppsatsen avser endast undersöka Försvarsmaktens stöd till civila (icke-beväpnade) insatser, och således är ex. LÄS MER

 5. 5. The Design and Use of Management Control Systems in the Field of Innovation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christine Marie Hoff; Lena Seiss; [2017]
  Nyckelord :Innovation; Management Control; Management Control Systems; Strategy; Levers of Control.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the current state of research in the context of management control systems to support innovation by developing a theoretical framework covering relevant concepts and conducting a case study accordingly. Methodology: For the research method, a qualitative, deductive approach was used, containing a literature review, the development of a theoretical framework and an explanatory multi-case study. LÄS MER