Sökning: "Filippa Lindgren Lindgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filippa Lindgren Lindgren.

  1. 1.  Chatt- och SMSspråk : En jämförelse av hur elevtexter påverkas av chatt- och SMSspråk i de nationella proven i svenska 1999 och 2010 för elever i år 9

    M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Jenny Bengtsson; Filippa Hallén Lindgren; [2010]
    Nyckelord :Chatt; chattspråk; datoranvändning; elevtexter; mobiltelefoner; smileys; SMS; SMSspråk;

    Sammanfattning : AbstractSyftet med studien är att få fördjupad kunskap i elevers användande av skriftspråket och hur ny teknik gör det möjligt att vidga språket. Studien är kvalitativ och är en jämförelse av elevers uppsatser i de nationella proven i svenska 1999 och 2010. LÄS MER