Sökning: "Frida Hartman Svensson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Hartman Svensson.

  1. 1. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

    Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
    Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

    Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER