Sökning: "Glenn Park"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Glenn Park.

  1. 1. Spatial ecology and habitat selection of cub-rearing wolverine females

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

    Författare :Glenn Mattsing; [2008]
    Nyckelord :wolverine; den; rendezvouz site; habitat; spatial; cub-rearing;

    Sammanfattning : Suitable den sites is presumably important for reproduction of wolverines (Gulo gulo), but little information is available about selection of den and rendezvous sites for female wolverines. I examined patterns of den and rendezvous site selection in and around Sarek National Park, Sweden, from 1993 to 2004. LÄS MER