Sökning: "Gulstan Abdulmajid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gulstan Abdulmajid.

  1. 1. STABILITETSUTVÄRDERING AV ZONULIN I HUMANT PLASMA OCH SERUM

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Gulstan Abdulmajid; [2018]
    Nyckelord :EDTA-plasma; ELISA; Heparin-plasma; serum; zonulin;

    Sammanfattning : Zonulin, även kallat prehaptoglobin, är ett förstadium till haptoglobin och kan påverka genomsläppligheten i tarmen via s.k. ”tight junctions”. Förhöjd zonulinkoncentration i plasma kan vara en potentiell markör för celiaki och andra autoimmuna sjukdomar såsom insulinberoende diabetes, multipel skleros och reumatoid artrit. LÄS MER