Sökning: "Hanad Yusuf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanad Yusuf.

  1. 1. SJÄLVSKATTAD TILLFREDSSTÄLLELSE MED AKTIVITET OCH UPPLEVD AKTIVITETSBALANS En kvantitativ studie om unga vuxna med psykisk ohälsa

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Hanad Yusuf; Yonas Rosengren; [2020-04-22]
    Nyckelord :Occupational therapy; Mental health; Young adult; Explorative analysis;

    Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa ökar bland unga vuxna i dagens samhälle och kan leda till negativa konsekvenser. Utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv är aktivitet ett centralt begrepp som är viktigt för personens hälsa och välbefinnande. LÄS MER