Sökning: "Henriette Matz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henriette Matz.

  1. 1. De som (som) vi använder : En korpusstudie av optionellt ’som’ i svenska objektsrelativsatser

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för allmän språkvetenskapStockholms universitet/Institutionen för lingvistik

    Författare :Henriette Matz; [2009]
    Nyckelord :Relativsats; processning; tillgänglighet; svensk grammatik; syntax;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar förekomsten av den optionella subjunktionen som i svenska objektsrelativsatser. Sökningar gjordes i en svenskspråkig korpus för att hitta objektsrelativsatser med och utan som. Resultaten undersöktes mot bakgrund av två hypoteser gällande processningseffektivitet och tillgänglighet hos referenter. LÄS MER