Sökning: "Ida Fulton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Fulton.

  1. 1. När två olika världar möts : En litteraturöversikt över äldre personers upplevelser av besök på akutmottagningen

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Ida Fulton; Sandra Johnsson; [2017]
    Nyckelord :Akutmottagning; patienter; upplevelser; äldre personer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre populationen ökar på grund av en förhöjd medellivslängd. Av de som inkommer på akutmottagningen är 40% 65 år eller äldre. De äldre är inte en homogen grupp och hur åldern ger sitt uttryck varierar. Detta leder till att de upplever situationer olika. LÄS MER