Sökning: "Ingrid Carrasco Martinez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingrid Carrasco Martinez.

  1. 1. Hur sjuksköterskan kan upptäcka och stödja ungdomar med diabetes och ätstörningar : en litteraturstudie.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

    Författare :Ingrid Carrasco Martinez; Rahma Roble; [2010]
    Nyckelord :typ 1 diabetes; ungdomar; ätstörningsbeteenden; upptäcka; stödja;

    Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan kan upptäcka och stötta ungdomar med typ 1 diabetes och ätstörningsbeteenden. Metod: Artiklar söktes på databaserna Pubmed och Cinahl. Totalt 15 artiklar hittades, granskades och inkluderades i studien. LÄS MER