Sökning: "Jenny Ferlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Ferlin.

  1. 1. EN LITEN STUDIE OM STUDIERO INTERVJUER OCH OBSERVATIONER I EN KLASS I ÅRSKURS 6

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Ann-christin Mertala; Jenny Ferlin; [2020-01-07]
    Nyckelord :Studiero; klassrumsledning;

    Sammanfattning : Denna studie gjordes efter att vi läst Skolinspektionens (2016) rapport angående studiero i svenska klassrum. Vi båda arbetar som obehöriga lärare samtidigt som vi studerar för att få behörighet. LÄS MER