Sökning: "Jessica Saaek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jessica Saaek.

  1. 1. Patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Mariya Ivanova; Jessica Saaek; [2017]
    Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; dyspné; upplevelse; skuld; skam; rökning; hälsa; ohälsa;

    Sammanfattning : KOL är en obotlig sjukdom som succesivt leder till försämrad lungfunktion. Majoriteten av de som blir sjuka bor i låginkomstländer, men även i Sverige räknar man med att ca en halv miljon människor lider av sjukdomen. LÄS MER