Sökning: "Johan Bergsmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Bergsmark.

  1. 1. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
    Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

    Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER