Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Författare: Johan Bergsmark; [2023-10-19]

Nyckelord: Omsorg; förskola; lärande; beröring;

Sammanfattning: Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. Detta i kombination med en egen upplevelse av att sakna mer omsorg i förskollärarutbildningen väckte ett intresse att ta reda på vad forskningen om svensk förskola skriver om omsorg. Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka aspekter av begreppet omsorg som behandlas i forskning samt hur dessa aspekter knyts till förskolans verksamhet. Dessutom intresserade sig studien för eventuella förändringar eller trender kring forskningen om omsorg. Via sökningar i databaser hittades tretton vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2001 och 2020. Dessa har analyserats genom konventionell innehållsanalys där vissa teman utkristalliserade sig som sedan har analyserats och diskuterats. Resultaten visar att omsorg ofta behandlas i relation till lärande. Dels menar forskningen att omsorg är en förutsättning för lärande, även om det kan bli för mycket fokus på omsorgen, dels visar det sig att omsorgen underordnas lärande och dels är omsorgen en del av en transformationsprocess där den på olika sätt kläs om till lärande för att motiveras. Resultaten visar också att forskningen behandlar omsorg som olika former av vardagshandlingar, där beröring sticker ut som den mest fokuserade. Flera artiklar menar också att beröring behöver vara en del av förskollärare profession. Det finns tecken på ett litet uppsving för forskning i förskola och trots att underlaget är litet kan två trender skönjas. Dels förekommer uttalad kritik mot moderna styrningsmekanismer som Lean, dels finns en trend med forskning om beröring knutet till omsorg i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)