Sökning: "Johan Sandwall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Sandwall.

  1. 1. Interpolerande lagerstyrningssystem - Hänsyn till överdrag genom korttidskattningar i beställningspunktsystem

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Sandwall; Andreas Mattiasson; [2016-07-04]
    Nyckelord :Överdrag; Lagerstyrning; Beställningspunkt; Fyllnadsgradsservice; Interpolering;

    Sammanfattning : I det här arbetet presenteras och analyseras ett interpolerande lagerstyrningssystem som utvecklats av författarna. Systemet ämnar motverka överdrag i beställningspunktsystem.Beställningspunktsystem och i synnerhet system med periodinspektion bygger på modellmässiga antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER