Sökning: "Julia Hänström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Julia Hänström.

  1. 1. Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Caroline Barle; Johanna Delshammar; Julia Hänström; [2019]
    Nyckelord :Business and Economics;

    Sammanfattning : Examensarbetets titel: ​Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet - En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken Seminariedatum:​ 2019-01-17 Ämne/kurs: F​ EKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP. LÄS MER