Sökning: "Leolagen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Leolagen.

  1. 1. Riktade emissioner- En studie av företrädesrätten till nya aktier och avvikelser från denna

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linda Siljedahl; [2001]
    Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Enligt svensk aktiebolagsrätt har aktieägarna en principiell företrädesrätt att delta i en emission, förutom vid apportemission, men sedan 1973 är det möjligt att göra avsteg från denna företrädesrätt och istället låta andra än aktieägarna delta i emissionen. Det talas då om riktad emission. LÄS MER