Sökning: "Magnus Ödmo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Magnus Ödmo.

  1. 1. För- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Magnus Ödmo; [2017]
    Nyckelord :IKT;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka för- och nackdelar med att använda det digitala hjälpmedlet Geogebra i matematikundervisningen. Via intervjuer av elever vid elevaktivitet och intervjuer av lärare har jag fått kvalitativ information som jag analyserat, satt i ett teoretiskt perspektiv samt kopplat till styrdokument och tidigare forskning. LÄS MER