Sökning: "Mari Åkerblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mari Åkerblom.

  1. 1. En reflekterande studie av improvisation utifrån min egen praktik: Ram och frihet, tystnad, dynamik, personligt uttryck, samspel.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Mari Åkerblom; [2022-01-07]
    Nyckelord :improvisation; fri-improvisation;

    Sammanfattning : In this project I have studied improvisation through my artistic processes and development as an improviser. In six sessions with different frames such as a composition/song, an operatic scene, a keyword, a text has been used as a departure for experiments and improvising in different duos or solo to examine improvisation in different kinds of improvisational contexts. LÄS MER