Sökning: "Medeltida mysteriespel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Medeltida mysteriespel.

  1. 1. Skratt till förändring : gyckel och dårskap i kristendomens historia: uppsats med exempel ur medeltida gycklartradition

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Gunilla Jakobsson; [2005]
    Nyckelord :gycklartradition; gycklare; helig dårskap; humor; skratt; karneval; mysteriespel; kyrkospel; legender; helgonlegender; clown;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva skrattets, humorns och komikens roll inom religionen i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Min frågeställning är: Har skratt, humor och komik påverkat och förändrat förhållanden inom religionen, tron, kyrkan? Har skrattet påverkat det bestående, den regerande uppfattningen som förfäktades av dem som innehade makten inom samhälle och kyrka? Min tes är att skratt och humor tillsammans med många andra fysiska och kroppsliga uttryck har en viktig roll i att budskapet tolkas rätt och rättvist. LÄS MER