Sökning: "Melissa Sakr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Melissa Sakr.

  1. 1. La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

    Författare :Melissa Sakr; [2023-06-13]
    Nyckelord :literatura infantil y juvenil; interculturalidad; español como lengua extranjera; la escuela primaria en Suecia; barn- och ungdomslitteratur; interkulturalitet; spanska som främmandespråk; grundskolan i Sverige;

    Sammanfattning : Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. LÄS MER