La interculturalidad en la enseñanza de español como lengua extranjera a través de la literatura infantil y juvenil. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de cinco profesores de ELE

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

Sammanfattning: Föreliggande studie analyserar interkulturalitet genom barn- och ungdomslitteratur i spanskundervisningen i den svenska grundskolan ur fem spansklärares perspektiv. Huvudsyftet med studien är att, genom semistrukturerade intervjuer, ta reda på hur spansklärarna resonerar kring det nämnda temat. Tre frågeställningar konstruerades för att uppfylla studiens syfte. Den första frågan handlar om i vilken utsträckning lärarna använder barn- och ungdomslitteratur medan den andra handlar om lärarnas inställning till interkulturalitet via denna typ av litteratur. Den tredje och sista frågan handlar om vilka föroch nackdelar lärarna anser att barn- och ungdomslitteratur bidrar med när det gäller att lära ut interkulturalitet. I diskussionsdelen kunde studiens frågeställningar besvaras där resultaten från intervjuerna sammanfattades tillsammans med tidigare forskning som presenterades i studiens andra kapitel. Det visar sig att barn- och ungdomslitteratur inte används i stor utsträckning i spanskundervisningen. Däremot, ser de intervjuade lärarna fördelarna med barn- och ungdomslitteratur samt dess koppling till interkulturalitet, men att de står inför utmaningar för att kunna applicera den i sin spanskundervisning. Svårigheten med att hitta lämplig litteratur och elevernas begränsade vokabulär samt språkkunskaper var två utmaningar som nämndes frekvent i studien, vilket är lärarnas anledningar till att de inte använder denna litteratur i en större utsträckning i sin undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)