Sökning: "Merhi Zeinab"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Merhi Zeinab.

  1. 1. Medling vid brott - En integrativ litteraturstudie av effekter och upplevelser av metoden

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Merhi Zeinab; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER