Sökning: "Nathalie Ahlstedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Ahlstedt.

  1. 1. Tid för gott bemötande - En litteraturstudie om sjuksköterskans bemötande, arbetsrelaterad stress och relationen mellan sjuksköterska och patient

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Hanna Ahlstedt; Nathalie Sjöstrand; [2009-11-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING För att patienterna skall uppleva en god kvalitet på omvårdnaden är värdigt bemötande en mycket viktig aspekt i sammanhanget. Vården bör dessutom vara säker och medverka till att patienterna känner sig trygga. LÄS MER