Sökning: "Nooralsabah Alzien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nooralsabah Alzien.

  1. 1. Boendesegregation innebär exkludering! : En kvalitativ studie om boendesegregation i Stockholmsförorter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Heba Alzien; Nooralsabah Alzien; [2022]
    Nyckelord :Boendesegregation; Utanförskap; Tillhörighet;

    Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie där författarna utgått från en fenomenologisk metodansats. Syftet med denna studie är att skapa större förståelse för hur unga vuxna med turkisk eller iransk bakgrund uppfattar boendesegregationen i Stockholmsförorter. LÄS MER