Sökning: "Olivia Antonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Olivia Antonsson.

  1. 1. Compelling interaction for large digital image archives

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Andreas Antonsson; Olivia Kassander; [2016]
    Nyckelord :intresseväckande; visuell; upplevelse; interaktion; bildarkiv; bilddatabas; engagerande interaktion;

    Sammanfattning : Samhället idag sitter på ett stort kulturarv av bilder som nu digitaliserats i stora digitala bildarkiv. För att allmänheten ska få möjlighet att ta del av detta så har denna studie undersökt hur man kan skapa en interaktiv tjänst som ger åtkomst till ett stort antal bilder med en intresseväckande visuell upplevelse. LÄS MER