Sökning: "Omgivningsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Omgivningsanalys.

  1. 1. RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod : framgångsfaktorer vid implementering

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Tim Geidne; [2019]
    Nyckelord :Radio frequency identification; RFID system; logistics chain; tagged; challenges; opportunities; Radio frequency identification; RFID-system; logistik-kedja; taggat; utmaningar; möjligheter;

    Sammanfattning : En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. LÄS MER