Sökning: "Oscar Skånhagen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Oscar Skånhagen.

  1. 1. Predicting hotel cancellations using machine learning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Enok Gartvall; Oscar Skånhagen; [2022-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Room cancellations is a big challenge for the hotel industry since the number of guest affects the whole operational setup. The purpose of the thesis is to predict hotel cancella-tions using machine learning and analyse which factors have the most influence. LÄS MER