Sökning: "Patricia Sundin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Patricia Sundin.

  1. 1. Adaptation of algorithms for underwater sonar data processing to GPU-based systems

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Patricia Sundin; [2013]
    Nyckelord :GPU processing; CUDA; OpenCL; SkePU; Performance optimization; Underwater sonar data processing;

    Sammanfattning : In this master thesis, algorithms for acoustic simulations in underwater environments are ported for GPU processing. The GPU parallel computing platforms used are CUDA, OpenCL and SkePU. The purpose of this master thesis is to adapt and evaluate the ported algorithms' performance on two modern NVIDIA GPUs, Tesla K20 and Quadro K5000. LÄS MER