Sökning: "Pernilla Holmsten"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Holmsten.

  1. 1. Genusperspektiv på sportkrönikan : En närstudie av tre sportjournalisters skrivande

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Pernilla Holmsten; [2007]
    Nyckelord :sportjournalistik; genus; skrivstrategier; strukturer;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera sportkrönikan ur ett genusperspektiv för att på så sätt dels belysa de skrivstrategier som sportjournalister använder för att skriva krönikor och andra texter, dels uppmärksamma och belysa de strukturer och traditioner inom genren och i samhället som styr journalisternas arbete. För att göra detta har tre sportkrönikörer intervjuats, en kvantitativ undersökning av sammanlagt 114 av deras texter har utförts, och totalt sex texter (två av varje journalist) har djupanalyserats utifrån en modell för kritisk diskursanalys. LÄS MER