Sökning: "Pierre Leveau"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pierre Leveau.

 1. 1. A design study on the migration of an on-premise software application to the cloud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nima Farahbakhsh-Fard; Johan Ringström; Pierre Leveau; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research paper aims to highlight two things; the difference in development time when migrating an on-premise application to the cloud with two different migration strategies and the performance of the application after migration with the two strategies. This design study features an experience report where the two migration strategies are evaluated in the aspect of development time. LÄS MER

 2. 2. Brottsofferstöd : Polismyndigheten i Skåne och Malmö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Pierre Leveau; [2004]
  Nyckelord :Brottsoffer och Brottsförebyggande arbete;

  Sammanfattning : Rapportens syfte är att undersöka vilka skyldigheter polisen har att informera brottsoffer utifrån aktuell lagstiftning. Polisens lagstadgade informationsskyldighet gentemot brottsoffer regleras främst i regeringsformen, polislagen (1984:347), polisförordningen (1984:730) samt förundersökningskungörelsen (1947:948). LÄS MER