Sökning: "Rani Kerio"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rani Kerio.

  1. 1. Ungdomars identitet och attityder på sociala medier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Rani Kerio; [2023-08-29]
    Nyckelord :Attityd; identitet; mänskligt samspel; rollövertagande; socialt fält och sociala medier.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att sociologiskt analysera relationen mellan sociala medier och ungdomars identitetsskapande samt ungdomars upplevelser av sociala medier i relation till identitetsskapande. Frågeställningar: - Hur ser relationen ut mellan ungdomars identitet och sociala medier som ett socialt fält? - Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras identitetsskapande? Metod och material: För att erhålla ett tydligt resultat har tillvägagångssättet varit genom en kvalitativ metod som innebar semistrukturerade intervjuer med fyra respondenter mellan 17– 19 år gamla, detta för att få en djupare förståelse för ungdomars identitet och framför allt deras upplevelser på sociala medier. LÄS MER