Sökning: "Rebecka Elander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rebecka Elander.

  1. 1. Ryttares prestationsänglsan i samband med prestation

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Rebecka Elander; [2010]
    Nyckelord :anxiety; prestation; equine;

    Sammanfattning : Hästars och människors har olika sätt att kommunicera. Hästen är mycket känslig för icke-verbal kommunikation medan människan gärna uttrycker sig verbalt. Människan måste därför lära sig att kommunicera på hästens vis, men vid stor prestationsängslan är det svårare att kontrollera kroppen. LÄS MER