Sökning: "Sanna Lahmer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Lahmer.

  1. 1. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Sanna Lahmer; [2020]
    Nyckelord :trygghet; otrygghet; unga; ungdomar​; fritidsmiljö; vegetation; belysning;

    Sammanfattning : Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. LÄS MER