Sökning: "fritidsmiljö"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet fritidsmiljö.

 1. 1. Den meningsfulla fritidsverksamheten : En studie om äldre elevers syn på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mattias Lindström; Matilda Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Meningsfullhet; Fritidshem; Elevperspektiv; Deltagande; Delaktighet; Utveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie om varför elever slutar på fritidshemmet innan de behöver, ofta någonstans i årskurs 3, även om de får vara inskrivna tills de avslutar årskurs 6. Studiens syfte är att synliggöra varför äldre elever slutar delta i fritidshemmets verksamhet, samt vad som uppfattas som meningsfull fritidsverksamhet utifrån äldre elevers perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ungas trygghet i fritidsmiljöer : utvecklingsmöjligheter för Tegelhuset i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sanna Lahmer; [2020]
  Nyckelord :trygghet; otrygghet; unga; ungdomar​; fritidsmiljö; vegetation; belysning;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om ungas trygghet och hur det kan uppnås i fritidsmiljön och är uppdelad i tre delar: litteraturstudie, fallstudie och ett utvecklingsförslag till framför allt ökad trygghet på fritidsgården Tegelhusets uteplats. Barns rättighet till en trygg och säker utemiljö har genom FN:s barnkonvention inkluderats i svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Lekens betydelse för elever i fritidshem : En studie om vilken betydelse leken har för elever i fritidshemmets miljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fabjana Ossi; Jagoda Szulinska; [2019]
  Nyckelord :samtalspromenad; barns perspektiv; lek; lekmiljö; lek i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lekens betydelse för eleverna i det studerade fritidshemmet med miljön som utgångspunkt. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar, har en kvalitativ metod använts. Metoden innefattar semistrukturerade intervjuer i form av samtalspromenader. LÄS MER

 4. 4. See and face me for who I am

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Freddie Olofsson; Felicia Söderberg; [2016]
  Nyckelord :fritidshem; inkludering; inkluderande pedagogik; särskilda behov;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss i inkluderande pedagogik på fritidshem med fokus på barn med särskilda behov. Arbetet omfattar hur pedagoger arbetar och tänker kring inkludering på fritidshem, vad gäller barn med särskilda behov. LÄS MER

 5. 5. Påverkas individens arbetsprestation av stress och copingstrategier? : En jämförande kvantitativ studie där relationen mellan stress, copingstrategier samt arbetsprestation studeras i samband med individens arbete och fritid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Sundell; [2013]
  Nyckelord :Copingstrategies; learning; stress; work and leisure-related stress; wellbeing; work performance; men and women stress; official and practical service.; Copingstrategier; lärande; stress; arbets- och fritidsrelaterad stress; välbefinnande; arbetsprestation; män och kvinnor stress; tjänstemän och praktisk tjänst;

  Sammanfattning : En stor del av en individs liv består av arbete och fritid. Ett konstaterade är att arbete och lärande handlar om att utveckla copingstrategier som individen behöver för att framgångsrikt kunna hantera och följa den växande förändringen i samhället som kan förebygga faror för ohälsa i individens arbetslivs- samt fritidsmiljö och stärka individernas balans mot de situationer som kan uppstå i den livsmiljön de befinner sig i. LÄS MER