Sökning: "Urban Freij"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Urban Freij.

  1. 1. Modelldriven arkitektur förbättrar hanteringen av problemet med import av data till ER-modeller

    M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik

    Författare :Urban Freij; [2015]
    Nyckelord :MDA; import of data; ER models; metamodel; model; XML schema; MDA; import av data; ER-modeller; metamodell; modell; XML-schema;

    Sammanfattning : I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till fall. LÄS MER