Sökning: "Veronica Stattin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Veronica Stattin.

  1. 1. Tro på skolan! Lärares syn på religionsämnet i åk 4 och 5 i en tid av förändring

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Pia Sehlin Bergman; Veronica Stattin; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Uppsatsens huvudfrågor handlar om hur religionsämnet och kursplanerna har förändrats genom tiderna, hur ämnet kan beskrivas utifrån olika perspektiv samt vilka förutsättningar ämnet har. För att få fram lärarnas förhållningssätt till ämnet, och dess konsekvenser, har vi utgått från följande frågeställningar: Vilket existensberättigande har religionsämnet i dagens och morgondagens skola, vilka syften ser lärare som religionskunskapens viktigaste samt hur påverkar detta lärares val av arbetsområden och informationskällor? Enkätstudien grundar sig på 11 lärare i grundskolans åk 4 och 5. LÄS MER